ماندگار|saber

ماندگار ترین چیز برای انسان زندگی است پس بهترین روزهای زندگیت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بودند

تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست